KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS -TAKSI TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais - taksi taisyklės, toliau vadinamos “Taisyklėmis”, nustato keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais - taksi, toliau vadinamais “taksi”, tvarką ir sutinkamai su Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 punktu yra privalomos visoms savivaldybėms, vežėjams, vairuotojams, taip pat keleiviams, besinaudojantiems taksi paslaugomis.

1.2. Vežėjai vežti keleivius taksi gali tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją.

1.3. Keleivių vežimą taksi organizuoja ir reguliuoja savivaldybės ir pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.

1.4. Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti keleivių, vežamų taksi, saugumą ir kultūringą aptarnavimą, pagal nustatytus įkainius imti užmokestį iš keleivių.

2. VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. “Licencija vežti keleivius taksi” - tai leidimas vežėjui vežti keleivius lengvaisiais automobiliais - taksi.

2.2. “Vežėjas” - įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius lengvaisiais automobiliais - taksi.

2.3. “Lengvasis automobilis”- motorinė transporto priemonė, skirta vežti keleiviams bei bagažui ir turinti ne daugiau kaip devynias sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą.

2.4. “Taksi” - tai lengvasis automobilis nuosavybės arba nuomos sutarties pagrindu priklausantis vežėjui, turinčiam licenciją vežti keleivius taksi, įrengtą jame taksometrą ir taksi atpažinimo ženklą - plafoną.

2.5. “Taksi stotelė” - tai Kelių eismo taisyklėmis nustatytu ženklu pažymėta vieta.

3. REIKALAVIMAI TAKSI

3.1. Taksi privalo atitikti šiuos reikalavimus:

3.1.1. turėti Lietuvos standartizacijos departamente įregistruoto pavyzdžio taksi atpažinimo ženklą - plafoną, kurio priekinėje dalyje turi būti užrašas “TAKSI” (užrašų raidžių dydis ne mažesnis kaip 70 mm), kitoje plafono pusėje turi būti taksi firmos pavadinimas, telefonas; šis reikalavimas įsigalios nuo 1998 m. sausio 1 d.; savivaldybės gali nustatyti ir ankstesnius įsigaliojimo terminus;

3.1.2. papildomus reikalavimus užrašams ant plafono gali nustatyti miesto (rajono) savivaldybė, išduodanti licencijas vežti keleivius taksi;

3.1.3. plafonas turi būti pritvirtintas skersai automobilio stogo, per jo vidurį ir užrašas “TAKSI” apšviečiamas, kai taksi yra laisvas; plafono apšvietimas turi būti valdomas taksometro įjungimu;

3.1.4. taksi firmos pavadinimas gali būti užrašytas ir ant taksi automobilio priekinių durų;

3.1.5. turėti techniškai tvarkingą, nustatyta tvarka užplombuotą, metrologiškai patikrintą ir Lietuvos standartizacijos departamente įregistruoto pavyzdžio bei įregistruotą teritorinėje mokesčių inspekcijoje taksometrą, atitinkantį patvirtintus techninius bei eksploatacinius reikalavimus (1 priedas), rodantį mokestį už naudojimąsi taksi; draudžiama naudoti taksometrus be šviesinės indikacijos tablo, rodančio keleivio vežimo pagrindinį 1 km tarifą;

3.1.6. taksometras turi būti įtvirtintas taksi salono priekiniame panelyje, keleiviams gerai matomoje vietoje;

3.1.7. keleiviams, sėdintiems antroje sėdynėje, turi būti tiesioginis įlipimas ir išlipimas.

4. TAKSI STOTELĖS

4.1. Taksi stotelėse turi būti pastatytas nurodomasis kelio ženklas 549 “Taksi stotelė” su stotelės pavadinimu. Po ženklu gali būti tvirtinama lentelė su papildoma informacija keleiviams (pvz., išrašas iš Taisyklių, informacija apie taksi užsakymą, maksimalus leidžiamų stovėti taksi skaičius ir pan.).

4.2. Taksi stotelėmis turi teisę naudotis visi to miesto (rajono) savivaldybėje įregistruoti taksi, nepriklausomai nuo taksi nuosavybės formos. Jei vieni vežėjai užima (monopolizuoja) taksi stotelę ir neįleidžia į ją kitų vežėjų taksi, savivaldybė gali anuliuoti jų licencijas.

4.3. Įrengia taksi stoteles, jas prižiūri, pastato jose ženklus ir pateikia keleiviams skirtą informaciją miestų ar rajonų savivaldybėms pavaldžios, eismą tvarkančios organizacijos šių savivaldybių nustatyta tvarka. Taksi stotelėse, kuriose susirenka daugiau keleivių, turi būti įrengti peronai, įvažos arba aikštelės.

5. TAKSI DARBO SĄLYGOS

5.1. Taksi skaičius mieste (rajone) gali būti kvotuojamas. Kvotas nustato savivaldybės, išduodančios licencijas vežti keleivius taksi.

5.2. Keleivius galima nuvežti į bet kurį Respublikos miestą ar gyvenvietę, tačiau, nesant atitinkamo susitarimo tarp savivaldybių, taksi vairuotojui draudžiama nuolat dirbti kitos savivaldybės teritorijoje.

5.3. Taksi vežamų keleivių kiekis negali būti didesnis kaip gamyklos gamintojos nustatytas sėdimų vietų skaičius, neskaitant dviejų iki 7-erių metų vaikų, leidžiamų vežti papildomai.

5.4. Keleiviai į taksi priimami eilės tvarka taksi stotelėse arba sustabdžius pravažiuojantį taksi ne arčiau kaip 100 m nuo stotelės.

5.5. Naudotis taksi be eilės turi teisę:

5.5.1. asmenys, nukentėję nelaimingų atsitikimų metu, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba;

5.5.2. invalidai su akivaizdžiais sveikatos sutrikimo požymiais;

5.5.3. keleiviai su mažamečiais vaikais;

5.5.4. nėščios moterys.

5.6. Jeigu taksi stotelėje jau stovi tiek taksi, kiek nurodyta informacijos lentelėje, kiti atvykę taksi neturi teisės joje sustoti. Vairuotojai taksi stotelėje sustoja laikydamiesi joje nustatytos išdėstymo tvarkos.

5.7. Neužimti taksi stotelėse statomi eilės tvarka. Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami už taksi vairo. Taksi stotelėse ir šalia jų pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams griežtai draudžiama. Keleiviai turi teisę patys pasirinkti taksi.

5.8. Vairuotojas vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą privalo trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius į užimtą taksi vairuotojui draudžiama. Bendrakeleiviai į užimtą taksi gali būti paimti tik pirmajam keleiviui sutikus.

5.9. Taksi salone leidžiama vežtis lagaminus, ryšulius, paketus, taip pat televizorius, radijo imtuvus, skalbimo mašinas su minkštu įpakavimu, šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius su atitinkama tara. Gyvūnų savininkai, kad nesuterštų sėdynių, privalo turėti užtiesalą joms uždengti. Taksi bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą, neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinės dangtį.

5.10. Taksi draudžiama:
- rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, garsiai groti radijo imtuvu arba magnetofonu ar kitaip trikdyti rimtį, gadinti taksi įrengimus;
- vežti keleivius nešvariais drabužiais, su griozdiškais daiktais, užstojančiais vairuotojui langą, degiomis, sprogstančiomis, nuodingomis ir dvokiančiomis medžiagomis bei kitais daiktais, galinčiais sugadinti ar suteršti taksi įrenginius, sėdynes ir apmušalus.

5.11. Taksi vairuotojas apie įtarimą keliančius keleivius turi teisę telefonu pranešti vežėjui arba policijai.

5.12. Vairuotojas darbo metu taksi privalo turėti:
- vairuotojo pažymėjimą;
- transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros pilkos spalvos taloną;
- taksi licencijos ir tarifų korteles, pritvirtintas salone prie taksi priekinio stiklo;
- dokumentą, įrodantį, kad vairuotojas vairuoja automobilį teisėtai (kelionės lapą, įgaliojimą ar kt.);
- kelionės kvitų blankus;
- šias Taisykles;
- kitus teisės aktais numatytus dokumentus.

6. TAKSI PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

6.1. Maksimalius taksi tarifų dydžius nustato miesto arba rajono savivaldybės ir skelbia juos vietinėje spaudoje. Vairuotojai už vežimą taksi užmokestį iš keleivių turi imti tik pagal taksometrą, tačiau ne didesnį kaip savivaldybės nustatyti tarifai. Taksi automobilyje ant priekinio panelio, keleiviams matomoje vietoje, turi būti naudojamų tarifų dydžių kortelė, kurios formą ir turinį nustato savivaldybė.

6.2. Savivaldybės nustato šiuos vežimo taksi tarifus:
- vienkartinį mokestį už įsėdimą;
- už nuvažiuoto kelio 1 km;
- už nustatyto laiko prastovą, laukiant keleivio;
- už taksi užsakymą.

Tarifai gali būti diferencijuoti, pvz., vėlyvoms paros valandoms, nedarbo dienoms, užmiestinėms kelionėms ir pan. Už savivaldybės nustatytą apmokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis.

6.3. Keleiviui įlipus į taksi, prieš pradedant važiuoti, taksometras turi rodyti vienkartinį mokestį už įsėdimą. Iškviesto taksi taksometro parodymai neturi būti didesni kaip 6.2 punkte nustatyta tvarka paskelbti tarifai. Jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, mokestis tarp jų dalijamas proporcingai nuvažiuotam keliui. Vairuotojui apmokama taksometro rodoma suma nepriklausomai nuo tuo metu važiavusių keleivių skaičiaus.

6.4. Priėmęs užsakymą telefonu ir nuvykęs į vietą, vairuotojas privalo laukti keleivio 15 min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo vairuotojui apmokėti už taksi iškvietimą ir taksometro rodomą sumą.

6.5. Jei taksi laukia keleivio jam pageidaujant, keleivis apmoka už nuvažiuotą kelią ir avansą už sutartą laukimo laiką. Keleiviui sutartu laiku neatėjus, vairuotojas turi teisę nuvažiuoti.

6.6. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi apmokėti iš anksto, o galutinai atsiskaito nuvežus į vietą.

6.7. Jei dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą, keleivis apmoka vairuotojui pagal taksometrą tik už faktišką ridą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka.

6.8. Taksi vairuotojas, keleiviui pageidaujant, privalo jam išduoti nustatytos formos kvitą apie taksi paslaugos kainą (2 priedas). Vežėjus kvitų blankais aprūpina savivaldybės. Naudojimui skirti kvitų blankai turi būti vežėjo iš anksto antspauduoti.

6.9. Taksi vairuotojui draudžiama be užmokesčio vežti keleivius taksi, esant pritvirtintam taksi atpažinimo ženklui - plafonui. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ir tokiu atveju reikalauti didesnio užmokesčio nei rodo taksometras.

7. RASTI DAIKTAI

7.1. Taksi rastus daiktus vairuotojas nustatyta tvarka atiduoda taksi vežėjo firmos radinių tarnybai, jei jos nėra - vietos policijai.

7.2. Rasti daiktai:
- maisto produktai sunaikinami po 10 parų, o dvokiantys - tuoj pat;
- asmeniniai dokumentai, ginklai, šaudmenys ir sprogmenys tuoj pat perduodami policijai;
- pinigai - ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą;
- užsienio valiuta, brangenybės, vertybiniai popieriai - ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą, kur saugomi 90 parų; po to valiuta pervedama į valstybės biudžetą, o brangenybės ir vertybiniai popieriai realizuojami įstatymais nustatyta tvarka; gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.

7.3. Už rastų daiktų saugojimą, juos atsiimant, gali būti imamas mokestis pagal radinių tarnybos ar vežėjo nustatytus įkainius, savininkui pasirašant rastų daiktų registravimo žurnale.

8. TAKSI DARBO KONTROLĖ

8.1. Taksi darbą kontroliuoja savivaldybių įgaliotieji asmenys, licencijas išduodančių tarnybų, policijos bei kiti kontrolės pareigūnai, turintys specialius pažymėjimus. Šie asmenys turi teisę signaliniu disku sustabdyti taksi vietose, kur to nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

Lietuvos taksi vežėjų asociacijos įgaliotieji atstovai gali kontroliuoti tiktai Asociacijos narių taksi. Kitų taksi vežėjų įgaliotieji asmenys - turi teisę kontroliuoti tiktai tų vežėjų taksi.

8.2. Kontroliuojantys pareigūnai tikrina:
- kaip vežėjai ir vairuotojai laikosi šių Taisyklių;
- ar taksi vairuotojai dirba turėdami nustatytos formos galiojančias licencijų korteles, ar turi kitus būtinus dokumentus;
- ar taksi atitinka Taisyklių 3 skyriuje nustatytus reikalavimus;
- ar taksi vairuotojai neima iš keleivių užmokesčio, didesnio kaip nustatyta ir neatitinkančio taksometro parodymų.

8.3. Taksi vairuotojas, kontroliuojantiems pareigūnams reikalaujant, privalo pateikti būtinus taksi darbe dokumentus.

8.4. Licencija vežti keleivius taksi kontroliuojančių pareigūnų teikimu gali būti panaikinta, jei atsisakoma licencijos kortelę pateikti kontrolei, taip pat už kitus šių Taisyklių pažeidimus.

8.5. Nustatę vežėjo ar vairuotojo šių Taisyklių pažeidimo ar piktnaudžiavimo faktus, kontroliuojantys pareigūnai taiko įstatymais numatytas priemones ir apie tai informuoja licenciją išdavusią savivaldybę.

9. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

9.1. Taksi vežėjai, vairuotojai ir keleiviai, besinaudojantys taksi paslaugomis, atsako už šių Taisyklių pažeidimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

close